Счетоводно годишно приключване

Счетоводна агенция Макро М Консулт предлага услугата не само включена в абонаментен план, а също така и като еднократна услуга след изтичане на съответната финансова година на фирми, нерегистрирани или регистрирани по ЗДДС, за нуждите на НАП и НСИ.

Годишното счетоводно приключване и изготвянето на ГФО завършва с изготвянето на годишна данъчна декларация и подаването й до НАП, и изготвяне на статистически отчет за НСИ.

Услуги свързнани със счетоводното годишно приключване и подаване на ГФО

Счетоводното годишно приключване е свързано с оперативна счетоводна дейност и приключвателни счетоводни операции на дейността на фирмата през изтеклата финансова година. То се изразява в окончателното оформяне на финансовия резултат от нейната дейност..
Съставяне на годишен финансов отчет към 31 декември на съответната финансова година, включващ в себе си приложения за счетоводен отчет за приходите и разходите, оповестяване на счетоводната политика, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и др.
Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация.
Съставяне на статистически формуляри. Съгласно чл.20 ал.1 от Закона за статистиката всички лица, които управляват или представляват юридическите лица са длъжни да предоставят на органите на статистиката достоверни данни относно дейността им, както и за техни клонове, поделения или други структурни звена. Задължените по този закон лица, които не предоставят в срок или откажат да предоставят данни на статистиката, или предоставят неверни данни, се наказват с глоба.