ТРЗ услуги и личен състав


Услугите по администриране на работна заплата предлагаме освен като основна дейност към абонаментното счетоводно обслужване на нашите клиенти и като самостоятелна абонаментна услуга.

Тази услуга можем да предложим на вниманието на фирмите, които не разполагат със специалист по ТРЗ. Обработката на работна заплата е трудоемък и специфичен процес, който изисква специално обучен персонал за неговото изпълнение. Ние разполагаме с квалифициран специалист, притежаващ необходимите знания и умения.

Услуги свързани с администрирането на работни заплати

Изготвяне на трудови и граждански договори.
Изготвяне на разплащателни ведомости за работни заплати.
Изготвяне на хонорар-сметки за възнаграждения по извънтрудови правоотношения.
Изготвяне на платежните документи, свързани с изплащането на работната заплата и внасянето на осигуровките.
Издаване и попълване на трудови книжки.
Издаване на уведомления по чл.62(4) и чл.123(1) от КТ, както и декларации образец 1 и 6 на хартиен и магнитен носител.
Изготвяне и поддържане на лични трудови досиета.
Изготвяне на необходимия пакет от документи при пенсиониране.
Издаване на Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение.
Служебна бележка за дохода, УП – 2 и Удостоверение за дохода за предходните шест месец.
Изготвяне на служебни бележки за получаване на детски надбавки.
Попълване на необходимите документи за изплащане на парични обезщетения и помощи.

Използваният от нас софтуерен продукт дава възможност дейността по администриране на работната заплата да се извършва съобразно специфичните нужди на клиента.